Digital Business Lab -hankkeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Asmo Myllyaho, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö
040 830 4262
asmo.myllyaho(at)seamk.fi

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Mikko Kulmala, Lehtori
040 830 1263
mikko.kulmala(at)seamk.fi

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Mikko Kulmala, Lehtori
040 830 1263
mikko.kulmala(at)seamk.fi

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
puh. 040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

Digital Business Lab -hanke

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään käyttäjän jättämän opiskelijatoimeksiannon toteuttamisen suunnitteluun. Tiedot välitetään rekisterin pitäjän sähköpostiin ja sitä voidaan tuoda esim. tilastointiohjelmiin.

5. Rekisterin pitämisen peruste

• Hallintolaki (L434/2003)
• Hallintolainkäyttölaki (L1996 ja L1999)
• Julkisuuslaki (L621/1999)
• Julkisuusasetus (A1030/1999)
• Laki yksityisyyden suojasta (L477/2001)
• SeAMKin tutkintosääntö
• Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset säädökset, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
• EU GDPR 2016/679

5a. Rekisterin tietosisältö

• Henkilön itsensä antamat tiedot: Koko nimi, yritys, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Teksti tähän

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Teksti tähän

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietojen luovutus: Digital Business Labin vastuuopettaja, kurssin toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijaryhmät, joille tehtävän suorittamista tarjotaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle, mikäli lomakekohtaisissa tiedoissa ei ole muuta mainittu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Lomakkeista saatavat tulosteet säilytetään ja myöhemmin hävitetään lomakkeen omistajan toimesta tarvittavaa turvallisuutta noudattaen (henkilötietoja sisältävät lomakkeet tietosuoja-astiin jne.)

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palvelinlaitteiden ylläpito on SeAMKin tietohallinnolla ja laitteet on keskitetty lukittuun tilaan, johon vain ylläpitäjillä on pääsy.

Sähköisessä muodossa olevaan aineistoon pääsy on rajattu käyttäjätunnuksia ja salasanoja käyttäen.