Demoympäristö

Digipolku

Käy kurkkaamassa, missä menet digitalisaatiossa ja minne voisit suunnata.

Astu DBL-digipolulle!

Toiminnanohjauksen demoympäristö

Digital business lab-hankkeessa on kehitetty toiminnanohjauksen demoympäristö, jossa opiskelijoilla ja pk-yrityksillä on mahdollisuus tutustua liiketoiminnan eri osa-alueiden digitalisointiin. Oletko kiinnostunut esimerkiksi:

 • asiakkuuden hallinnasta
 • tilaustoimitusketjun kehittämisestä sisältäen verkkokaupan
 • markkinointiprosessin hallinnasta sisältäen somemarkkinoinnin
 • hankinnan, tuotannonohjauksen ja varastonhallinnan digitalisoinnista
 • projektinhallinnasta ja työajanseurannasta
 • edellä mainittujen prosessien integroinnista talous- ja henkilöstöhallintoon sekä raportointiin?

Demoympäristö integroidaan monipuolisesti SeAMKin opetukseen. Järjestelmä tulee olemaan käytössä seuraavilla kursseilla:

 • Toiminnanohjausjärjestelmät
 • Tietokantojen perusteet
 • Data-analytiikka ja BI
 • Sähköinen kaupankäynti
 • Web-suunnittelu
 • Web-ohjelmointiprojekti
 • Internet-markkinointi
 • Tietojärjestelmien hankinta
 • Tietojohtaminen
 • Kokonaisarkkitehtuuri

Kurssien välillä toteutetaan myös yhteistyötä ja esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät -kurssilla luotua dataa hyödynnetään tietokantojen perusteet -kurssilla ja edelleen data-analytiikassa. Näin ymmärrys toiminnanohjauksesta yhdistyy tietokanta- ja raportointiosaamiseen. Samoin opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää kurssilla oppimaansa mm. projektiopinnoissa ja digitutor-toiminnassa.

Jos kaipailet järjestelmää ja demoympäristöä omalla kurssillesi, ole yhteydessä Digital Business Labiin! Demoympäristöstä löytyy työkaluja mm. virtuaaliyritystoimintaan, asiakassuhdejohtamiseen, henkilöstöhallintoon ja ostotoimintaan.

Demoympäristön tarkempi kuvaus

Tuotteiden myynti eri kanavissa

Demoympäristössä pystytään esittelemään tuotteiden myyntiä verkkokaupan ja kivijalkakaupan yhdistelmänä. Yritykselle on luotu useampi kivijalkakauppa kassajärjestelmineen ja omine varastoineen, kun taas verkkokauppa toimii päävarastosta käsin. Esimerkkiyrityksen tuotevalikoima on selkeyden vuoksi pidetty pienenä, jotta erilaiset tuote-esimerkit eivät huku massaan ja jokaiseen tuotteeseen pystytään liittämään oma selkeä tarinansa, jota sen avulla pyritään esittelemään.

Verkkokaupassa pystytään mm. suosittelemaan vastaavia, kalliimpia tai parempikatteisia tuotteita sekä täydentäviä tuotteita, kun asiakkaat tutustuvat valikoimaan. Tuotteista on myös saatavilla ostettava versio, lyhytaikaiseen vuokraukseen perustuva tuote ja kuukausimaksullinen tilauspalvelu. Näitä ominaisuuksia yhdistelemällä yritys voi muodostaa oman tuotepalettinsa ja luoda suhteet eri tuotteiden välille.

Verkkonäkyvyys ja some-markkinointi

Verkkokaupan lisäksi yrityksellä tulee olla ammattimainen verkkonäkyvyys. Demoyritykselle onkin luotu verkkosivusto, joka kattaa yrityksen perustiedot, tapahtumat, blogit ja asiakastarinat. Monipuoliset verkkosivut antavat useita tapoja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, muodostaa liidejä ja kehittää asiakassuhteita. Verkkosivustolla on luonnollisesti yhteydenottolomake, mutta myös tapahtumien osallistujista ja blogien lukijoista on mahdollista tuottaa uutta asiakaskuntaa. Monipuolinen sisältö, kuten blogit, videot ja podcastit luovat yritykselle uskottavuutta ja mahdollistavat monipuolisen sisältömarkkinoinnin. Laajasti hyödynnettynä erilaisilla sisällöillä on mahdollista saavuttaa niin ilmasta kuin maksettuakin näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa.

Sosiaalisen median kanavat mahdollistavat monipuolisen ja kohdistetun markkinoinnin, mutta useiden kanavien hallinnasta ja tehokkaasta käytöstä voi helposti tulla työlästä. Yrityksen alan hakusanojen ja hashtagien seuranta onnistuu helposti yhdellä alustalla, mutta kokonaiskuvaa useammalta alustalta voi olla hankala muodostaa. Tällöin voi ottaa avuksi eri alustojen hallintaan tarkoitetun työkalun, jolla tietoa voi koota useammalta alustalta ja jolla saman tai hieman muokatun sisällön pystyy jakamaan eri kanaviin optimoiden sisällön ja aikataulutuksen kunkin some-alustan mukaisesti.

Asiakkuuden hallinta

Asiakkuuden hallinta alkaa asiakasyritysten ja kontaktien kirjaamisesta yhteiseen järjestelmään. Tämä auttaa hankkiutumaan eroon tilanteesta, jossa kaikki yrityksen kannalta oleelliset yhteystiedot ovat esimerkiksi yhden puhelimen muistissa. Näin toiminnan kannalta keskeinen tieto saadaan hallinnoitua jaetun järjestelmän kautta.

Olennaisena osana CRM-ratkaisua on myös myyntiputken hallinta. Sen avulla yritys pystyy seuraamaan käynnissä olevia tarjouskilpailuja ja -neuvotteluja sekä ennustamaan tulevaa myyntiään. Jokaista tarjousta ja niihin liittyviä toimenpiteitä pystytään seuraamaan sekä kokonaisuutena että kunkin yksittäisen myyjän oman näkymän kautta. Kun toimenpiteet, kuten puhelut, sähköpostit ja tapaamiset on aikataulutettu ja suunniteltu, ne eivät pääse unohtumaan eikä näin ollen menetetä asiakkuuksia turhaan. Yhteinen näkymä takaa myös sen, ettei samaan asiakkaaseen olla yhteydessä useamman myyjän toimesta ja toisistaan tietämättä. Myyntiputken etenemistä tulee seurata kattavan raportoinnin kautta, sekä varmistaa ja analysoida tehtyjen toimenpiteiden vaikutus esimerkiksi asiakaskannattavuuteen ja asiakkaan elinkaareen.

Hankinta, tuotanto ja logistiikka

Demoympäristön tuotteet on valittu toisaalta myynnin eri toiminnallisuuksien esittelyn kannalta, mutta myös erilaisten hankintaketjujen kannalta. Osa tuotteista hankitaan kokonaisuudessaan alihankkijalta, mutta yksittäinen tuote vaatii oman tuotannon sekä siihen liittyvät hankinta-, varastointi- ja laaduntarkastusprosessit.

Yrityksen myyntitilaus käynnistää tarvittavat tuotantoprosessit. Tuotteille ja osille on asetettu alaraja, jonka alittaminen luo automaattisesti ostotilaukset. Osa tilauksista on jätetty manuaalisiksi toiminnallisuuden esittelemiseksi. Tuotteiden vastaanotto ja maksaminen on integroitu tilausprosessiin. Itse valmistettavien tuotteiden osalta alarajan alittaminen käynnistää tuotantotilauksen, joka voi omalta osaltaan käynnistää ostotilauksia, jos varaston tuotemäärät alittavat määritellyn alarajan.

Automaatio ja integraatiot tuovat mukanaan myös järjestelmällisyyden. Eri tuotantovaiheiden kesto voidaan arvioida ja näitä vakioita voidaan verrata toteumiin. Näin yritys voi oppia tuotantoprosessistaan ja kehittää sitä edelleen. Tuotantoon voidaan myös liittää laaduntarkastuspisteitä, joissa joko jokainen tuote tai erä tarkastetaan ja mittaus kirjataan järjestelmään. Tätä kautta virheet huomataan entistä paremmin jo tuotannossa, mikä on omiaan vähentämään reklamaatioiden määrää.

Demoympäristön tuleva kehitys

Tuotannon ja myynnin prosessien taustalle rakentuu talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit. Osto- ja myyntilaskutus luovat merkittävän osan tuloslaskelman kirjauksista. Toinen tärkeä kokonaisuus, eli palkat, voivat perustua joko tuotannosta saataville tuntitiedoille tai kuukausipalkoille, huomioiden luonnollisesti myös työnantajamaksut. Johdon ja ulkoinen raportointi rakentuu näiden tietojen päälle.

Demoympäristö painottuu tällä hetkellä tuotteiden myyntiin ja vuokraukseen. Jatkossa on mahdollista kehittää myös palveluihin soveltuva demoyritys. Projektinhallinta ja työajanseuranta mahdollistavat palveluiden monipuolisen tuotteistamisen ja laskuttamisen.